Serwis i gwarancja

warranty

Aby zapewnić naszym Klientom najwyższy komfort użytkowania wszystkie produkty firmy GraSon zostały objęte gwarancją producencką. Gwarancja obowiązuje także w przypadku urządzeń nietypowych, stworzonych według indywidualnych wytycznych naszych Klientów. Zapraszamy do zapoznania się z treścią polityki gwarancyjnej.

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Ogólne Warunki Gwarancji (dalej OWG) stanowią integralną część umów sprzedaży pomiędzy firmą Grason Sp. z o.o. a nabywcami oferowanych przez nią urządzeń, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWG określenia oznaczają:
    - “Gwarant” – firmę Grason Sp. z o.o. NIP 7393998423, REGON 528177416.
    - “Kupujący” – kontrahenta dokonującego od Gwaranta zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWG stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 ¹k.c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ¹Kodeksu Cywilnego.
    - “Strony” – Gwaranta i Kupującego.
    - “OWG” – niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji.
    - “Urządzenie” – urządzenia i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta.
1.2 Zgodnie z niniejszym OWG Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na sprzedane przez siebie Urządzenia, zapewnia ich sprawne działanie pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dostarczonej z Urządzeniem dokumentacji technicznej.
1.3. Roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta.
1.4 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia na urządzenie jest wyłączona.
1.5 Przyjętą formą kontaktów Stron jest poczta elektroniczna.

2. OKRES GWARANCJI

2.1. Okres gwarancji na elementy konstrukcyjne wynosi 24 miesiące i liczony jest od daty przekazania Urządzenia do eksploatacji na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony transakcji.
2.2. Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektroniczne, sterowania wynosi 12 miesięcy od daty wydania Urządzenia na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony transakcji.
2.3. Materiały eksploatacyjne, szybko zużywające się i uszczelnienia nie podlegają gwarancji.
2.4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od chwili zgłoszenia wady do jej usunięcia.

3. ZAKRES GWARANCJI

3.1. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na kompletność i sprawne działanie Urządzenia.
3.2. W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie usunąć wadę tkwiącą w rzeczy sprzedanej. Usunięcie wady może nastąpić poprzez wymianę wadliwego podzespołu lub jego naprawę według wyboru Gwaranta.
3.3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za komponenty/materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej gwarancji jest naprawa Urządzenia.
3.4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje wad, powstałych na wskutek działania czynników zewnętrznych, a w szczególności:
    - spowodowanych niewłaściwą obsługą Urządzenia, niezgodną z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji technicznej;
    - będących następstwem zdarzeń losowych lub wynikiem działania siły wyższej, np. pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne;
    - będących następstwem stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
    - będących następstwem przeróbek i nie autoryzowanych przez Gwaranta zmian konstrukcyjnych;
    - będących skutkiem dostania się do urządzenia ciała obcego;
    - będących skutkiem działania sił zewnętrznych, np. siłowe wyszarpywanie;
    - będących skutkiem działania środków chemicznych lub czynników termicznych;
    - powstałych na skutek wadliwego działania instalacji (w szczególności elektrycznej, grzewczej) i/lub urządzeń współpracujących z Urządzeniem, np. falowników, przekaźników, nawilżaczy, chłodnic;
    - będących skutkiem działania wywołującego przepięcia, np. spawanie na Urządzeniu.   
3.5. Gwarancja nie obejmuje Urządzenia, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako Urządzenia zakupionego u Gwaranta i/lub Urządzenia nie posiadającego tabliczki znamionowej Gwaranta
 
4. UTRATA GWARANCJI

 

4.1. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Urządzenie w przypadku stwierdzenia:

    - jakiejkolwiek modyfikacji Urządzenia,
    - ingerencji w Urządzenie osób nieuprawnionych,
    - jakichkolwiek prób napraw Urządzenia dokonywanych przez osoby nieuprawnione,

    - nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeśli są one wymagane.

5. ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA

5.1. Podstawą przyjęcia zawiadomienia o wadzie jest:
    - pisemne lub za pomocą poczty e-mail zgłoszenie wady zawierające: nazwę Urządzenia, jego numer fabryczny, datę zakupu, szczegółowy opis wady wraz z podaniem okoliczności jej powstania lub ujawnienia, wyszczególnienie stosowanych materiałów eksploatacyjnych, a jeżeli to możliwe dokumentację fotograficzną;
    - okazania – na wezwania Gwaranta – oryginału protokołu wydania urządzenia.
5. 2. Zawiadomienie powinno zostać dokonane niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni po ujawnieniu wady lub jej wykryciu
5.3. Po wpłynięciu zawiadomienia o ujawnieniu lub wykryciu wady Gwarant w terminie 24 godzin, od jego wpłynięcia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, skontaktuje się z Kupującym w celu uszczegółowienia zakresu oraz charakteru wady. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie oględzin Urządzenia w miejscu jego zamontowania Gwarant dokona ich w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
5.4. W terminie 5 dni od dnia kontaktu z Kupującym lub dnia przeprowadzenia oględzin Gwarant powiadamia Kupującego o uznaniu lub nie uznaniu zawiadomienia za zasadne. Odmowa uznania zawiadomienia musi być dokonana na piśmie z podaniem okoliczności uzasadniających odmowę usunięcie wady.
5.5. Usunięcie wady poprzez dokonanie naprawy Urządzenia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od powiadomienia Kupującego o uznaniu zawiadomienia za zasadne pod warunkiem dostępności części. W przypadku wydłużonego terminu realizacji zamówienia części niezbędnych do wykonania naprawy, termin usunięcia wady liczony jest od daty otrzymania przez Gwaranta zamówionych części.
5.6. W przypadkach nieuzasadnionego zgłoszenia wady Kupujący zostanie obciążony wszelkimi kosztami poniesionymi przez Gwaranta.
5.7. Usunięcie wady nastąpi w miejscu znajdowania się urządzenia.
5.8. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia Gwarantowi swobodnego dostępu do Urządzenia oraz niezbędnych urządzeń technicznych (dostęp do źródeł zasilania, wyłączników bezpieczeństwa itp.), tak aby dokonanie naprawy mogło odbyć się zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Urządzenie do naprawy winno być przygotowane tj. umyte i opróżnione. Brak spełnienia powyższych warunków uprawnia Gwaranta do odmowy podjęcia działań naprawczych.
5.9. Gwarant dostarczy nieodpłatnie materiały, zespoły czy podzespoły podlegające wymianie lub nowe części niezbędne do dokonania naprawy oraz pokryje inne koszty związane z usunięciem wady, o ile urządzenie znajduje się w miejscu montażu dokonanego przez Gwaranta. Kupujący poniesie wszelkie koszty związane z usunięciem wady jeśli urządzenie znajduje się w innymi miejscu lub w posiadaniu osób trzecich w szczególności w przypadku: sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu.
5.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 

 

Powyższa treść Ogólnych Warunków Gwarancji obwiązuje od dnia 15.04.2024r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.grason.pl jest: Grason Sp. z o.o. ul. Lipowa 57 11-042 Jonkowo k/Olsztyna NIP 739-399-84-23, REGON 528177416, KRS 0001094959 adres poczty elektronicznej: grason@grason.pl dalej „Administrator”
  1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na grason@grason.pl
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
  3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
   1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
   2. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.
  2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
   1. adres e-mail,
   2. numer telefonu,
   3. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
  3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
  4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 3. ODBIORCY DANYCH
  1. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH
  1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
  2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
  3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 5. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
  5. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na adres grason@grason.pl
  6. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   1. „Sesyjne" - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
   2. „Cookies”
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)